Definities

In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

 

 • Happier life: de organisatie Happier life VOF, gevestigd te Den Helder,Westgracht 20 1781 ND Den Helder.
 • Happier life: het concept, de diverse activiteiten en de daarvoor gebruikte accommodatie.
 • Beheerder: diegene die zorg draagt voor het beheer van de accommodaties.
 • Instructeur: diegene die de ontvangst en de les verzorgt.
 • Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon (m/v) welke deelneemt aan activiteiten bij Happier life. En op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Met uitzondering van leden jonger dan 18 jaar.

 

Artikel 1: Aanmelding en toegang

 

 • De aanmelding bij Happier life vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen op lessen.happierlife.nl . Of fysiek met een van onze instructeurs.
 • Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat je deelneemt aan een of meer activiteiten van Happier life. De activiteiten bij Happier life zijn “pay as you play”.
 • Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een les is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. Dit is wanneer er teveel aanmeldingen zijn ten opzichte van de beschikbaarheid in lesplaatsen. De deelnemer krijgt bericht van Happier life zodra er een plaats beschikbaar komt voor de les of evenement. De deelnemer kan overigens ook starten met een andere les. Vanaf het moment van fysieke deelname is ook uw betaling voor deze les van kracht.
 • Jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen ook bij Happier life trainen. Aanmelding voor een les dient echter door een ouder/verzorger, en op kosten van een ouder/verzorger, te geschieden. (zie artikel 3)
 • Jongeren beneden de leeftijd van 16 kunnen uitsluitend toegang krijgen na schriftelijke toestemming van Happier life.

 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn  en betaling

 

 • Een lidmaatschap bij Happier life geldt vanaf de aankoop krediet en vervalt als dit krediet is verbruikt en de laatste deelname heeft plaats gevonden.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden via Ideal of Pay Pal.
 • Bij een mislukte betaling van het aan Happier life verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, kunt u niet deelnemen aan de les.
 • Een deelname aan een les of een evenement is pas definitief als de betaling heeft plaats gevonden. Happier life reserveert geen plaatsen
 • Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatiekosten. Deelnemers worden uiterlijk 2 maanden voor het activeren van de aanbodprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden middels een e-mail, brief of digitale nieuwsbrief.
 • Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het kredietsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw tegoed worden ‘bevroren’. (zie artikel 8)
 • Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de krediet plaats.
 • Aanmelden voor lessen van Happier life kan altijd als de les wordt aangeboden op het rooster.
 • Afmelden voor de les kan tot twee uur van tevoren met behoud van krediet. Als dit termijn verlopen is vindt er geen restitutie plaats van krediet.

 

Artikel 3: Jeugdlidmaatschap

 

 • Vanaf 16 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de reguliere lessen. Overigens blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het krediet tot dat het jeugdlid 18 jaar is geworden.
 • Voor de rest zijn alle andere artikelen ook van toepassing op jeugdleden.

 

Artikel 4: Beëindigen lidmaatschap

 

 • Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, zal geschieden als deelnemers niet meer actief deelneemt aan activiteiten en of events van Happier life
 • Happier life maakt gebruik van een “pay as you play” concept, wat wil zeggen dat zolang een deelnemer krediet heeft hij kan deelnemen aan lessen zonder enige andere vorm van verplichting.
 • Happier life behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractstermijn vervalt.

 

Artikel 5: Happier life krediet

 

 • Overdraagbaarheid: het krediet is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met Happier life.
 • Uw krediet is beperkt geldig en dient binnen gestelde periode verbruikt te worden. Losse les 4 weken, 5 strippen 8 weken en 10 strippen 15 weken. Eventuele verleninging van deze periode is mogelijk met vooraf schriftelijke toestemming Happier life.

 

Artikel 6: Jaarrooster

 

 • Onze lestijden zijn variabel. Happier life behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s  e.d. te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
 • Bij overmacht wegens ziekte van een instructeur behoudt Happier life zich het recht voor om een training te annuleren. U mag er van uitgaan dat wij er alles aan doen om een vervangende instructeur te regelen.
 • Happier life behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen gedurende de (school)vakantieperiodes.
 • Happier life is gesloten in regionale schoolvakanties. Er worden dan geen lessen aangeboden. Mits op het rooster.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

 

 • Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Happier life, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Zowel Happier life, de gastheer, als de beheerder van de lesaccommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 • De deelnemer zal zowel Happier life als de beheerder van de accommodatie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 • Zowel Happier life als de beheerder van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 • Indien Happier life om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van Happier life wordt uitbetaald.
 • Wanneer een lid van Happier life eigendommen of materialen van Happier life kapot maakt, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien.
 • Bij deelname aan Aqualessen (oa floatfit®) dient een deelnemer in het bezit te zijn van een zwemdiploma of gedegen zwemvaardigheden. Bij enige twijfel kan Happier life toegang tot deze lessen ontzeggen.

 

Artikel 8: Ziekte, verhuizing, zwangerschap, overlijden of blessure leed

 

 • Ziekte: Als u voor een periode langer dan 4 weken wegens ziekte, een blessure (of zwangerschap) niet in staat bent deel te nemen aan Happier life activiteiten, kan uw krediet worden bevroren. Dit met een maximale periode van 4 maanden. En enkel met bewijs van uw huisarts of fysiotherapeut.
 • Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle verplichtingen. Op voorwaarde van het feit dat Happier life op de hoogte wordt gesteld.
 • Een stopzetting (of ‘bevriezing‘) van een krediet geldt nooit met terugwerkende kracht. En kan alleen door het overleggen van een diagnose of doktersattest.
 • Restitutie van lesgelden en krediet is niet mogelijk.

 

Artikel 9: Klachten en huisregels

 

 • In geval van klachten met betrekking tot Happier life dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot Happier life.
 • De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen.
 • Deelnemers van Happier life hebben allemaal hun eigen sportieve doelstelling waarom ze komen om te trainen. Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft Happier life een aantal huisregels opgesteld:

 

 • Het is verplicht een handdoek te gebruiken tijdens het trainen. Dit is niet alleen hygiënischer voor uzelf, maar ook voor anderen.
 • U bent verplicht schone zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven zijn niet toegestaan.
 • In de sportruimtes of locatie dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn.
 • Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten. Het is niet toegestaan tassen en jassen mee te nemen in de trainingsruimte. Deze dienen te worden achtergelaten in de hal.
 • Het is niet toegestaan te roken of alcohol te gebruiken.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is uitsluitend toegestaan buiten de trainingsruimte. Dit voor uw eigen- en andermans ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij deInstructeur.
 • Floatfit® lessen vinden plaats in zwembaden. Hier gelden de huisregels van des betreffend zwembad.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

 

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Happier life aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Happier life zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Happier life is gevestigd.

 

Artikel 11: Tot slot

 

 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Happier life te accepteren.
 • Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Happier life en de deelnemer.
 • Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.

Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.